חישוב אורך חיים

תוחלת החיים של בורג גלילי, או אם תרצו אורך החיים של המערכת, מסומנת כ- L10 או Lh ונתונה כסטנדרט בסבירות של 90%.

במקרה בו נדרשת ודאות גבוהה יותר, יש להכפיל את L10 או Lh בפקטור האמינות המסונן כ- fr (ראה בטבלה משמאל).

RS_LS01


תוחלת החיים באומים בודדים מחושבת בנוסחה הבאה:

RS_LS03

או בנוסחה זו:

RS_LS04RS_LS02אם אורך החיים קבוע מראש, מחשבים את העומס הדינמי כך:

RS_LS05


אורך החיים בפועל (בשעות) מכונה Lhn ומחושב כך:

RS_LS06


פקטור השימוש במערכת בורג הרולרים FN מחושבת כך:

RS_LS07


חישוב אורך החיים הצפוי של בורג עם העמסה תחילית (preloaded nut) מחושב באופן הבא: ראשית יש לחשב את הערך התיאורטי בעבור כל מחצית של האום*, תוך שימוש בנתון העומס הדינמי C וכן בעומס הצירי הרלוונטי (לרבות השפעת ה- preloading) הרלוונטי לאותה מחצית האום והמסומן כ- Fma.

*להסבר מפורט אודות העמסה תחילית וחלוקת האום למחציות, אנא פנה לפרק אודות העמסה תחילית

לאחר חישוב אורך החיים בגין כל מחצית האום בנפרד, ניתן לחשב את אורך החיים הצפוי הכולל של המערכת L10  לפי הנוסחה.

RS_LS08[