הדרך הבטוחה היא בקביעת העומס התחילי לפי הנוסחה הבאה: Fimax≤2.83*Fpr.

כש:

Fimax= עומס אמיתי (ניוטון)

Fpr= עומס תחילי (ניוטון)