MTBF – Mean TIme Between Failures 

 

MTBF הוא אורך הזמן הממוצע שעובר בין סיום או פתרון לתקלה או כישלון מסוימים לבין תקלה או כישלון אחרים, במערכת או ברכיב מסוים של מערכת.

MTBF הוא מדד חשוב בבחירה בין מספר מוצרים קיימים, בהערכת ביצועים של מוצר מסוים, ובפיתוח של מוצרים חדשים. הנדסת אמינות הוא התחום בהנדסה, אשר עוסק בחישובים והערכות של MTBF, ולרוב הם מבוצעים באמצעות תוכנות לחיזוי אמינות, הפועלות לפי שיטות ותקנים שונים. ערך MTBF שכזה נקרא MTBF חזוי, מוערך, או מחושב.

עם זאת, חיזוי ה-MTBF אינו מחליף מדידות מדויקות, וכאשר מוצר מסוים כבר קיים ופעיל, ניתן לקבל את ערך ה-MTBF על פי איסוף נתוני הפעילות של המוצר, וחישוב של MTBF מדוד.

בזמן תכנון מערכת כגון שולחן מיקום לינארי (Stage), סליפ רינג (Slip Ring), גלבו (Waiveguide) או  FORJ – Fiber Optic Rotary Joint יש לקחת בחשבון את רמת האמינות הנדרשת ולבחור את הMTBF הנדרש.

 

 

 

 

 

תרשים המתאר MTBF