[layerslider id="39"]

עקרון פעולה

גלים בחלל הפתוח מתפשטים לכל הכוונים, בצורת גל כדורי. באופן הזה הם מאבדים מעוצמתם ביחס ישר לריבוע המרחק: כלומר, במרחק R ממקור הגל, עוצמתו היא עוצמת המקור מחולקת ב-R2. הגלבו מאפשר לגלים להתפשט בכוון אחד בלבד, ותוחם אותם בשאר הכוונים, כך שהם לא מאבדים (במצב אידיאלי) מעוצמתם עם המרחק מהמקור.

הגלים נתחמים בתוך הגלבו כתוצאה מהחזרה מלאה שלהם מדופן הגלבו, כך שניתן בקירוב לתאר את התקדמות הגל בגלבו כ"זיגזג" בין הדפנות שלו. תיאור זה נכון במדויק עבור גלים אלקטרומגנטיים בגלבו מתכתי עגול או מלבני. החזרה מלאה פירושה שהגל הפוגע בדופן חוזר בשלמותו, כמו אור ממראה.

שימושים אופיניים בגלבו Waiveguide

העברת אנרגיה בין רכיבים של מערכת רדיו, מכ"ם או התקן אופטי:

  • סיבים אופטיים מוליכים אור ואותות תקשורת בקצב גבוה ועל פני מרחקים גדולים

  • במכ"ם הגלבו Waiveguide מוליך את הגלים אל האנטנה, ובמקרה זה יש צורך לתאם את העכבה של הגלבו לאנטנה

  • ניתן לייצר גלבו Waiveguide על פני מעגל מודפס שנקרא סטריפליין (Stripline), ומשמש להעברת אותות מיקרו על גבי המעגל

  • במכשור מדעי למדידה של תכונות אופטיות, אקוסטיות ואלסטיות של חומרים ושל עצמים 

דוגמאות לסוגי גלבו Waiveguide שונים

RF Rotary Joints

Non Contacting Rotary Joints

Coaxial contacting rotary joint

אנשים שנכנסו לעמוד זה התעניינו גם במוצרים אלה

RESOLVERS